22.07.2015

Jak sprawdzić, czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT?

Jednym z warunków skorzystania z tzw. „ulgi za złe długi”, czyli prawa do korekty podatku należnego jest to, aby wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Jak można sprawdzić, czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT?

Do niedawna ustalenie, czy dłużnik pozostaje „czynnym VATowcem” możliwe było jedynie poprzez wystąpienie z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie statusu kontrahenta. Od 26 czerwca 2015 r. dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT dostępna jest usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” . Na Portalu Podatkowym pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl/_/ po wpisaniu w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, można otrzymać 1 z 3 odpowiedzi:

  • podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,

  • podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • podatnik o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Podatnicy nadal mogą skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświedczenie z urzędu skarbowego. Zauważyć jednak trzeba, iż w zaświadczeniu o statusie podatnika wpisywana jest konkretna data. Może się zatem okazać, że w dniu, w którym wierzyciel skorzysta z ulgi za złe długi, dłużnik nie będzie już widniał w rejestrze jako podatnik VAT czynny. Dostępność usługi na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów problem ten rozwiązuje.

Autor artykułu:

adwokat Aneta Niedziałek - Łaski