10.09.2015

W KRS tylko do 10 kodów PKD

1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2014, poz. 1161), modyfikująca m.in. art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, kóry stanowi obecnie, iż w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się nie więcej niż dziesięć pozycji opisujących przedmiot działalności przedsiębiorcy, w tym jeden na poziomie podklasy, który stanowi działalność przeważającą przedsiębiorcy. 

Oznacza to, że wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego podlega maksymalnie dziesięć pozycji klasyfikacji PKD. W tym zakresie uległ zmianie również sam druk KRS-WM.

Oczywiście umowa spółki, akt założycielski czy statut mogą zawierać większą liczbę kodów PKD, jednakże w takim przypadku, przy rejestracji przedsiębiorca wybiera i ujawnia w KRS wyłącznie 10 kodów odzwierciedlających główny przedmiot działalności spółki.

Co istotne, zgodnie z art. 9 ust. 2 nowelizacji ustawy o KRS, przedsiębiorcy wpisani do Rejestru mają 5 lat na dostosowanie się do wprowadzonych zmian i dokonanie zmian w zakresie przedmiotu swojej działalności. Zatem do dnia 1 grudnia 2019 r. przedsiębiorcy już zarejestrowani, którzy mają w KRS ujawnione wszystkie kody PKD wynikające z umowy (statutu), powinni dokonać zgłoszenia do KRS 10 kodów PKD ze wskazaniem działalności przeważającej. Przy czym podkreślić należy, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku zmiany umowy (statutu) spółki. Tak jak zauważono powyżej, akty konstytuujące spółkę mogą zawierać większą liczbę kodów PKD, zmiana dotyczy jedynie liczby kodów ujawnionych w Rejestrze.

Ustawodawca wymaga, aby zmiana w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorców już zarejestrowanych została dokonana przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze. Termin 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej jest zatem terminem maksymalnym.

Autor artykułu:

adwokat Aneta Niedziałek - Łaski