20.02.2019

Zakaz odsetek od zaległych odsetek dla instytucji kredytowych

W dniu 15 lutego 2019 r. weszła w życie, składająca się z trzech artykułów, ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 80), którą został usunięty § 2 art. 482 Kodeksu cywilnego, przewidujący możliwość naliczania odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Read more
12.07.2018

Nowe zasady przedawnienia roszczeń

Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące terminów przedawnienia długów. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. W poniższym artykule, staram się przybliżyć Państwu podstawowe kwestie związane ze zmienionymi przepisami

Read more
17.05.2018

Jak złożyć sprawozdanie finansowe drogą elektroniczną?

W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398) od 15 marca 2018 r. istnieje obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS (co do zasady) jest bezpłatne. Żeby skorzystać z funkcjonalności portalu eKRS „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych” wymagane jest posiadanie konta w systemie „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”. Trzeba również posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP, a także numer PESEL, który został ujawniony w KRS. Podpisać zgłoszenie może osoba fizyczna będąca członkiem organu reprezentacji, wspólnik uprawniony do reprezentacji lub likwidator ewentualnie syndyk.

Read more
08.01.2017

Zmiana limitu w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami

Dnia 1 stycznia 2017 r. obniżeniu uległ limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z kwoty 15 000 Euro do kwoty 15 000 złotych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej: „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Read more
21.12.2016

Dziedziczenie nieruchomości a wpisy do księgi wieczystej

Spadek to cały majątek, który jest przedmiotem dziedziczenie po zmarłej osobie. Przechodzi on na jedną bądź więcej osób zwanych spadkobiercami. Ustalenie, kto nabył spadek na podstawie ustawy albo testamentu, czyli potwierdzenie nabycia spadku może nastąpić sądownie bądź notarialnie. W pierwszym przypadku, sąd na wniosek zainteresowanych osób wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku. W drugim przypadku – notariusz, w obecności wszystkich spadkobierców, sporządza i rejestruje akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli w skład spadku wchodzi własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego została założona księga wieczysta, spadkobiercy mają obowiązek niezwłocznie ujawnić swoje prawo w księdze wieczystej. 

Read more
03.05.2016

Pułapki w umowach franczyzowych

Coraz częściej w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy sięgają po franczyzę – rodzaj współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami, polegającej na udzieleniu przez jedną osobę (franczyzodawcę) drugiej osobie (franczyzobiorcy) zezwolenia do prowadzenia działalności handlowej pod znakiem towarowym/ nazwą firmową franczyzodawcy oraz wykorzystania sprawdzonego pomysłu na biznes. Franczyzobiorca w zamian angażuje własny kapitał i zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i uiszczania stałych, określonych opłat. Rozpoczęcie działalności pod obcą, ale znaną już marką, może ułatwić jej prowadzenie, pamiętać jednak trzeba, że umowa franczyzy jest tzw. umową nienazwaną, która nie została przez ustawodawcę zdefiniowana. Powstanie tego typu umowy możliwe jest na zasadzie swobody umów, co oznacza, ze treść i cel stosunku umownego wiążącego strony może zostać ułożony dowolnie, o ile nie sprzeciwia się temu natura tego stosunku, ustawa oraz zasady współżycia społecznego (art. 3531 k.c.). Znikomość regulacji prawnych dotyczących umowy franczyzy, nakazuje zwrócić szczególną uwagę na postanowienia umowne.

Read more
18.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r. - nowe Prawo restrukturyzacyjne

 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), za wyjątkiem przepisów określonych w art. 456 tej ustawy, które bądź to weszły już w życie, bądź też zaczną obowiązywać od dnia 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne gruntowanie reformuje prawo upadłościowe i naprawcze. Jej głównym celem jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Read more
10.09.2015

W KRS tylko do 10 kodów PKD

1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2014, poz. 1161), modyfikująca m.in. art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, kóry stanowi obecnie, iż w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się nie więcej niż dziesięć pozycji opisujących przedmiot działalności przedsiębiorcy, w tym jeden na poziomie podklasy, który stanowi działalność przeważającą przedsiębiorcy. 

Read more
22.07.2015

Jak sprawdzić, czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT?

Jednym z warunków skorzystania z tzw. „ulgi za złe długi”, czyli prawa do korekty podatku należnego jest to, aby wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Jak można sprawdzić, czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT?

Read more
30.06.2015

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką

Prowadzenie egzekucji z nieruchomości obciążonej jedną lub kilkoma hipotekami jest w pełni dopuszczalne. Powstaje jednak pytanie o celowość takiej egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. Księgi wieczyste i hipoteka (Dz.U. 2013, poz. 707 t.j. ze zm.) wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości z pierwszeństwem przed wieczycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Na podstawie zaś art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c., należności zabezpieczone hipoteką zaspokajane są zaraz po kosztach egzekucyjnych, należnościach alimentacyjnych i należnościach pracowniczych.

Read more