18.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r. - nowe Prawo restrukturyzacyjne

 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), za wyjątkiem przepisów określonych w art. 456 tej ustawy, które bądź to weszły już w życie, bądź też zaczną obowiązywać od dnia 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne gruntowanie reformuje prawo upadłościowe i naprawcze. Jej głównym celem jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej - niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością - będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadzi cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne: 1)  postępowanie o zatwierdzenie układu; 2)  przyspieszone postępowanie układowe; 3)  postępowanie układowe; 4)  postępowanie sanacyjne. Wybór konkretnego postępowania uzależniony będzie o tego, czy dłużnik jest mniej lub bardziej zadłużony; czy dłużnik jest jeszcze w stanie samodzielnie uzgodnić program naprawczy ze swoimi wierzycielami, czy też potrzebuje pomocy sądu.

W dalszym ciągu obowiązywać będzie ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, chociaż z  tytułu tej ustawy znikną słowa "i naprawcze". Nowy tytuł odzwierciedlać będzie okrojoną zawartość ustawy, uchylone bowiem w niej zostaną  przepisy o postępowaniu naprawczym, wstępnym zgromadzeniu wierzycieli oraz upadłości z możliwością zawarcia układu. Po zmianach ustawa Prawo upadłościowe regulować będzie w szczególności jedno postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych dłużników, zamiast obecnych dwóch. Nowe regulacje bazować będą na aktualnych przepisach dotyczących postępowania upadłościowego likwidacyjnego. Modyfikacji ulegnie m.in. definicja niewypłacalności oraz zasady zgłaszania wierzytelności. Wydłuży się termin na zgłoszenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Od 1 stycznia 2016 r. termin ten będzie wynosił 30 dni od dnia, kiedy dłużnik stał się niewypłacalny. Przewidziana jest także możliwość zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym.

W ustawie Prawo restrukturyzacyjne znajdują się również przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także regulacje obejmujące odrębne postępowania restrukturyzacyjne, w tym: postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, emitentów obligacji, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków hipotecznych oraz instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą.

Co istotne, na mocy ustawy Prawo restrukturyzacyjne licencja syndyka stanie się licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Warto także wskazać, że nowa ustawa przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości – narzędzia, które ma przyczynić się do przyspieszenia postępowań upadłościowych i naprawczych. Rejestr ten zacząć działać dopiero od 1 stycznia 2018 r. Do czasu jego uruchomienia obwieszczenia w ramach postępowań restrukturyzacyjnych czy upadłościowego trzeba będzie w dalszym ciągu dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pisma lub dokumenty składane będą w postaci papierowej.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Nowe regulacje będą miały zastosowanie w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości będzie składany od 1 stycznia 2016 r. W takim przypadku przepisy o skutkach wszczęcia postępowania co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika lub upadłego stosować się będzie również do zdarzeń prawnych, które miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2016 r. (art. 448 Prawa restrukturyzacyjnego). Natomiast w sprawach, w których przed tym dniem wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości albo przedsiębiorca złożył oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego stosować się będzie przepisy dotychczasowe. Analogicznie w sprawach, w których przed dniem 1 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o zmianę układu lub uchylenie układu, a nie wydano jeszcze postanowienia w tym przedmiocie, postępowanie prowadzone będzie według przepisów dotychczasowych ( por. art. 449-451 Prawa restrukturyzacyjnego).

 

Autor artykułu:

adwokat Aneta Niedziałek - Łaski