21.12.2016

Dziedziczenie nieruchomości a wpisy do księgi wieczystej

Spadek to cały majątek, który jest przedmiotem dziedziczenie po zmarłej osobie. Przechodzi on na jedną bądź więcej osób zwanych spadkobiercami. Ustalenie, kto nabył spadek na podstawie ustawy albo testamentu, czyli potwierdzenie nabycia spadku może nastąpić sądownie bądź notarialnie. W pierwszym przypadku, sąd na wniosek zainteresowanych osób wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku. W drugim przypadku – notariusz, w obecności wszystkich spadkobierców, sporządza i rejestruje akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli w skład spadku wchodzi własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego została założona księga wieczysta, spadkobiercy mają obowiązek niezwłocznie ujawnić swoje prawo w księdze wieczystej. 

Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – sąd, a notariusz po sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia zawiadamia właściwy dla danej nieruchomości sąd wieczystoksięgowy o kręgu spadkobierców. Na podstawie takiego zawiadomienia, sąd wieczystoksięgowy wpisuje w księdze wieczystej stosowne ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, wynikającej z przejścia praw przysługujących spadkodawcy na rzecz spadkobierców. Nie jest to jednak wpis prawa własności na rzecz spadkobierców. Spadkobiercy zobowiązani są niezwłocznie po uzyskaniu tytułu do spadku (sądowego postanowienia lub notarialnego poświadczenia) złożyć stosowny wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej. Zaniechanie ujawnienia swojego prawa przez spadkobiercę, może skutkować, wymierzeniem mu przez sąd grzywny.

W celu wpisanie swojego prawa do księgi wieczystej, spadkobierca powinien wypełnić formularz KW-WPIS dostępny w wydziałach ksiąg wieczystych albo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioskodawca nie ma obowiązku wpisywania wszystkich spadkobierców - współwłaścicieli. Warto to jednak zrobić, gdyż niezależnie od ilości spadkobierców, opłata od wniosku wynosi 150 zł. W takim przypadku, każdego ze współwłaścicieli należy wpisać w odrębnej rubryce, wskazując jednocześnie jego udział we współwłasności nieruchomości. Przy większej ilości spadkobierców, należy wypełnić i załączyć formularz KW-ZAD. Jako wnioskodawcę wskazuje się osobę wnoszącą pismo. Pozostali spadkobiercy wpisywani są jako uczestnicy postępowania. Jeżeli formularz ma za mało pól do wpisania wszystkich uczestników, należy sięgnąć po formularz KW- WU.

 Do wniosku do sądu wieczystoksięgowego prowadzącego dla danej nieruchomości księgę wieczystą należy dołączyć w oryginale dokument stanowiący podstawę wpisu: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

 Autor artykułu:

adwokat Aneta Niedziałek – Łaski