08.01.2017

Zmiana limitu w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami

Dnia 1 stycznia 2017 r. obniżeniu uległ limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z kwoty 15 000 Euro do kwoty 15 000 złotych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej: „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności. Oznacza to, że jeśli płatność jest ratalna, to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji. Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych.

Co istotne, nowe przepisy nie dotyczą metod regulowania wzajemnych zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności, takich jak: kompensata czy wymiana barterowa. Według Ministerstwa Finansów wymóg dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie spełniony w przypadku płatności dokonywanych za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, w tym m.in. kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp.

Konsekwencją nieprzestrzegania limitu i dokonania płatności za transakcję o wartości powyżej 15 000 złotych, gotówką zamiast przelewem jest niemożność zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekroczy limitu obowiązującego do końca roku 2016.

 Autor artykułu:

adwokat Aneta Niedziałek – Łaski