12.03.2015

Sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegł z miejsca zdarzenia – od kogo dochodzić naprawienia szkody?

 Ofiary wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez ustalonych sprawców mogą dochodzić zaspokojenia szkody na osobie i mieniu od sprawcy lub jego ubezpieczyciela, świadczącego ochronę ubezpieczeniową na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy nie ustalono tożsamości sprawcy wypadku komunikacyjnego? Czy poszkodowany pozostaje wówczas bez ochrony i możliwości rekompesaty poniesionej szkody? Nie. W takim przypadku aktualizuje się obowiązek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Read more
16.02.2015

W jaki sposób nabywca nieruchomości w licytacji komorniczej może opróżnić kupione mieszkanie czy dom z osób i rzeczy?

 

Kupując w licytacji komorniczej dom czy mieszkanie, nabywca częstokroć boryka się z problemem niechcianych lokatorów – osób, które, mimo zmiany właściciela, nie chcą się wyprowadzić z zajmowanych pomieszczeń. W jaki sposób możemy opróżnić nabyty dom czy mieszkanie z jej dotychczasowych domowników? Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdziemy w art. 999 kodeksu postępowania cywilnego.

Read more
11.12.2014

Czy od nabycia rzeczy w drodze zasiedzenia trzeba płacić podatek?

 

Na wniosek zainteresowanej osoby, sąd powszechny może, po przeprowadzeniu postępowania nieprocesowego, stwierdzić zasiedzenie. Stwierdzenie zasiedzenia następuje w drodze postanowienia, które – po uprawomocnieniu – stanowi dokument wykazujący przysługiwanie prawa własności, będący – w odniesieniu donieruchomości – podstawą ujawnienia prawa w księdze wieczystej. Prawomocne stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wywołuje również skutek w sferze podatkowej (obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn – art. 1 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków idarowizn, Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ze zm.).

 

Read more
03.11.2014

Taksa notarialna – czy zawsze trzeba ją płacić?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 2014.164. t.j.) notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237.j.t.). Zważywszy, iż maksymalne stawki uzależnione są – co do zasady – od wartości przedmiotu czynności notarialnej, wiele osób, które mają potrzebę zawarcia np. umowy sprzedaży czy darowizny nieruchomości na takie opłaty po prostu nie stać. Zwłaszcza, że oprócz taksy notarialnej, notariusz pobiera zazwyczaj również podatek od czynności cywilnoprawnych albo podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe. 

Read more
10.10.2014

Termin na uiszczenie ceny nabycia nieruchomości w licytacji komorniczej – czy podlega wydłużeniu?

Komornicze licytacje nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem, z uwagi na możliwość nabycia nieruchomości po atrakcyjnej cenie wywołania. Przed przystąpieniem do licytacji należy jednak zadać sobie pytanie, czy będziemy w stanie zgromadzić niezbędne środki finansowe dla pokrycia ceny nabycia w dość krótkim okresie czasu. 

Read more
01.10.2014

Odpis księgi wieczystej bez wychodzenia z domu?

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące internetowy dostęp do księgi wieczystej. Zgodnie z art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.941 zm. Dz.U.2013.1641), w przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielnie wydrukowanie tych dokumentów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikowanie z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

 

Read more
22.09.2014

Czy ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty najmu pojazdu zastępczego przy tzw. szkodzie całkowitej?

Postawione pytanie dotyczy istotnego z praktycznego punktu widzenia zagadnienia możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwrotu wydatków na najem pojazdu zastępczego przy tzw. szkodzie całkowitej. Wcale nierzadko zdarza się bowiem sytuacja, kiedy prognozowany koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza jego wartość wedle stanu sprzed zdarzenia powodującego szkodę, co powoduje że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona (szkoda całkowita). Brak możliwości korzystania z pojazdu rekompensuje się wówczas najmem auta zastępczego. Nasuwa się jednak wątpliwość, czy poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela zwrotu kosztów najmu takiego pojazdu poniesionych już po dacie wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę całkowitą?

Read more
19.09.2014

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Często zdarza się, iż po zgłoszeniu ubezpieczycielowi zdarzenia powodującego szkodę, zakład ubezpieczeń nie podejmuje żadnych działań, nie likwiduje szkody. Rodzi się zatem pytanie, w jakim czasie ubezpieczyciel powinien poinformować poszkodowanego o zajętym w sprawie stanowisku?

Read more
05.09.2014

Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a postępowanie rejestrowe

Zaskarżając uchwałę wspólników spółki z o.o. na podstawie art. 249 § 1 k.s.h., jak i wnosząc powództwo o stwierdzenie jej nieważności (art. 252 § 1 k.s.h.) zastanawiamy się, jaki wpływ wytoczone przez nas powództwo będzie miało na postępowanie rejestrowe prowadzone w przedmiocie wpisu – na podstawie zaskarżonej uchwały – zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiedzi udziela nam art. 249 § 2 k.s.h. (do którego odsyła także art. 252 § 2 k.s.h.), zgodnie z którym zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. 

Read more
18.08.2014

Niższe opłaty za ogłaszanie wpisów do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Z dniem 30 maja 2014 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649). Uchylone zostało tym samym wydane dnia 15 kwietnia 1996 r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenie lub obwieszczenia (Dz.U.2013.238.t.j.). 

Read more